Kalen Thornton
Kalen Thornton
VP, Sports, Entertainment and Gaming
PepsiCo